Kunskapsstegar

I de här så kallade Kunskapsstegarna, har vi försökt precisera de olika delmoment som ingår i instrument- eller sångundervisningen vid musikinstitutet. Arbetet är tänkt som ett arbetsredskap för mål och värdering, speciellt för elevernas självutvärdering. Ändamålet med arbetet är att klargöra för eleverna och deras föräldrar innehållet inom studierna. Detta arbete är inte tänkt för självstudier, utan används i samråd av egen lärare.

De olika delområdena är spelteknik, att musicera, tolkning och att framföra (uppträda med) musik. Inom det tekniska delområdet och musicerandet undersöker vi de tekniska färdigheter eleven bör ha. Området för tolkning och framförande undersöker saker ur ett praktiskt perspektiv; hur gör vi musik av notbilden, hur förbereder vi en konsert? Improvisation och ergonomi finns med på alla nivåer.