Till direktionens uppgifter hör att:

 • ansvara för förvaltningen i enlighet med gällande lagstiftning
 • leda, övervaka och utveckla institutets verksamhet
 • tillhandahålla Utbildningsstyrelsen och övriga myndigheter de utredningar dessa förutsätter
 • godkänna läro- verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fastställelse av EBUF:s årsmöte
 • godkänna budget och bokslut för fastställelse av EBUF:s årsmöte
 • besluta om terminsavgifter samt övriga avgifter som påförs eleverna, samt om befrielse från avgifter
 • fastställa läroinrättningens ordningsstadga
 • besluta om tillsättandet av olika för institutets verksamhet nödvändiga organ, dessas sammansättning och uppgifter
 • besluta om personalstrukturen, arbetsbeskrivningar och arbetsfördelning
 • tillsätta administrativ personal och lektorer
 • besluta om rektors och biträdande rektors undervisningsskyldighet
 • besluta om rektors och biträdande rektors vikariat då vikariat inte ordnats på annat sätt
 • övervaka den administrativa personalens och de olika organens verksamhet

Tillbaka