Läroplanen i korthet

Studierna delas in i studiehelheter. Tre för grundnivån och en för den fördjupade nivån (musikinstitutsnivån). I varje studiehelhet ingår sång-/instrumentstudier, samspel samt musikens gestaltning (teori).
Uppdaterad 27.4.2020

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett lagstadgat musikinstitut, vilket innebär att vi följer utbildningsstyrelsen grunder för läroplanen. Musikinstitut är indelade i två nivåer, grundnivå och fördjupad nivå. På grundnivån studerar man ett huvudinstrument och avlägger efterhand  studiehelheterna 1, 2 och 3. 

Musikens gestaltning, som ibland kallas för teori och gehör ingår också i studierna. De första studierna i musikens gestaltning får ni på de vanliga instrumentlektionerna medan en bra inledningsålder för de första grupptimmarna i musikens gestaltning är ca 10 år eller det år eleven börjar årskurs 4.

Samspel ingår också som en naturlig del i musikinstitutens verksamhet. Ta vara på chanserna till samspel och ta ut allt det roliga som musicerande med andra ger. Ni kan fråga era lärare om möjligheten till samspel så får ni reda på vad ni kan göra just nu. 

Några centrala målsättningar i läroplanen för undervisningen inom grundstudierna: 

 • uppmuntra eleven att hitta sina egna musikaliska styrkor och uttrycksmedel
 • handleda eleven i levande musikaliskt uttryck
 • handleda eleven att lära sig färdigheter i instrument- och ensemblemusicerande med målet att eleven självständigt behärskar sitt instrument och sitt uttryck
 • handleda eleven i att öva regelbundet och i att bedöma det som hen lärt
 • handleda eleven i att musicera på gehör samt att läsa och tolka de sätt att skriva musik som är kännetecknande för denna musikgenre
 • handleda eleven i att utveckla sin förmåga att läsa och skriva musik
 • stödja eleven i att utvecklas till en aktiv musiklyssnare och öka sina kunskaper i musikens historia. 
 • handleda eleven i att skapa sina egna musikaliska idéer och lösningar
 • uppmuntra eleven att öva de grundläggande färdigheterna i improvisation, arrangemang och komposition.

Studierna vid MIK delas in i studiehelheter. Tre för grundnivån och en för den fördjupade nivån. I varje studiehelhet ingår sång-/instrumentstudier, samspel samt musikens gestaltning. Tanken med studiehelheter är att de olika delarna inom musiken ska följas åt så att det praktiska och det teoretiska ska gå hand i hand så mycket som möjligt och också samspelet med andra ska bli till en naturlig del. 

MIK bedriver en elevcentrerad undervisning och eleven uppmuntras att vara med och lägga upp egna målsättningar och repertoar för sina studier. Valmöjligheterna för studierna ökar an efter att studierna pågår.

Vi betonar möjligheten till att musicera tillsammans med andra och förutsätter att alla som spelar ett orkesterinstrument deltar i någon orkester under minst ett läsår per studiehelhet. Samma gäller för sångarna med körerna.

Bedömningen vid MIK är fortlöpande och mångsidig men vitsord används inte. Istället får man både muntlig och skriftlig respons på de uppträdanden man gör och de nivåer man avlägger. Så kallade nivåkonserter kan avläggas som en helhet eller som flera olika delar. Det här kan man komma överens om med den egna läraren. 

I studiehelhet 1 ingår: 

 • Nivå 1 i ditt huvudinstrument. (Vilket inkluderar grundläggade färdigheter i musikens gestaltning, teori)
 • Musikens gehör 1 eller deltagande i AMP undervisningen
 • Samspel
 • Riktgivande omfattning för studiehelhet 1 är 200 timmar eller ca 3 år.

I studiehelhet 2 ingår: 

 • Nivå 2 i ditt huvudinstrument
 • Möjlighet till biinstrument enligt nivå 1
 • Musikens gestaltning 2 eller deltagande i AMP undervisningen
 • Möjlighet till valbar kurs inom musikens gestaltning
 • Samspel
 • Riktgivande omfattning för studiehelhet 2 är 250 timmar eller ca 3 år. 

I studiehelhet 3 ingår: 

 • Nivå 3 i ditt huvudinstrument eller nivå 2 i ditt biinstrument
 • en kurs i gehör 
 • en kurs i musikkännedom 
 • två valbara kurser
 • Samspel
 • Riktgivande omfattning för studiehelhet 3 är 350 timmar eller ca 4 år. 

Det är möjligt att få betyg från grundstudierna med två instrument på nivå 2.

Det finns också möjlighet till individualiserad läroplan om det finns behov för det. Kontakta någon av rektorerna angående det här. Möjlighet till nedsatt avgift eller frielevplatser finns också. Ansökan i början på höstterminen, senast den 15.9. Se mera info vid terminsavgifterna. 

MIKs finansieringssystem grundar sig på understöd från staten (drygt 50 %), Esbo stad (ca 30 %) och terminsavgifter (knappt 20 %). Det ni betalar i terminsavgifter är alltså ett kraftigt subventionerat pris. Lektionernas antal är 31 – 35 per läsår. Det kan falla bort några lektioner beroende på helgdagar, lärares sjukdomsfall eller skolningsdagar som inte kompenseras. I vissa fall kan lektionerna vara i form av grupplektioner i form av samspel. 

När man studerar vid ett musikinstitut så förutsätter vi att ni övar mellan lektionerna. Det egentliga jobbet gör ni faktiskt själva mellan lektionerna. Läraren är en handledare eller guide in i musiken och till instrumentet. Läraren kan visa er vägen, inspirera och förklara, men det är ni själva som går vägen – man måste öva en hel del på egen hand för att bli bättre på sitt instrument. Att öva ofta en liten stund är överlag bättre än att öva en lång stund kvällen innan nästa lektion. Diskutera också med ert barn och er lärare om vad ni önskar spela eller sjunga så att er lärare vet vad ni gärna vill lära er. Föräldrarnas intresse för studierna och en god kontakt med läraren är saker som på ett betydelsefullt sätt främjar musikstudierna. Det är inte avgörande om föräldrarna själva kan spela, utan i högre grad om föräldrarna njuter av musik och uppskattar och uppmuntrar barnets prestationer.

Läroplanen pdf