Om MIK

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett svenskspråkigt lagstadgat musikinstitut grundat 1974. Verksamhetsområdet är Esbo. Vid MIK kan du studera många olika slags instrument i olika genrer, inklusive sång. Vi har även många olika former av samspel som du kan välja bland såsom körer, stråkorkestrar, blåsorkestrar, pop/rock band, jazzband, kammarmusik osv. Förutom våra stats- och kommunalt subventionerade studieplatser finns det även möjlighet att studera på den öppna linjen, där du inte behöver följa någon läroplan. Antagning av nya elever är vanligtvis i maj varje år.

Verksamhetskulturen förverkligas så att eleven målinriktat utvecklar sina färdigheter inom en öppen, uppmuntrande och positiv studie atmosfär. En god pedagogisk miljö möjliggör en utveckling av elevens interaktions- och initiativförmåga samt förmåga att arbeta långsiktigt. Den sporrar dessutom eleven till aktivitet, kreativitet, självständigt tänkande, den skapar motivation och en trygg uppväxt och utveckling möjliggörs.

MIK vill ge en målinriktad och högklassig svenskspråkig undervisning i musik och i andra närstående konstarter i Esbo. Undervisningen framskrider från nivå till nivå och skapar, genom en kreativ och positiv atmosfär, förutsättningar för ett gott förhållande till musiken. Undervisningen utgår från elevens egna intresseområden och främjar elevens konstnärliga och personliga utveckling.

MIK vill ge eleverna de färdigheter de behöver för livslång glädje av musiken samtidigt som vi skapar förutsättningar för fortsatta studier för blivande yrkesmusiker och musikpedagoger. MIK skall skapa ett livskraftigt kulturrum med en finlandssvensk identitet.

Eleven har en aktiv roll i undervisningen och lär sig ställa upp mål och arbeta i riktning mot målen både självständigt och tillsammans med andra. Eleven har möjlighet att spela musik i olika genrer där hänsyn tas till elevens egna önskemål. MIK ska arbeta så att olika musikstilar stöder varandra inom verksamheten.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) är huvudman för Musikinstitutet Kungsvägen.

Vår dynamiska arbetsgemenskap består av en personal på ca 50 personer och ca 850 elever.

Direktionsmedlemmar 2020

Lindberg Fredrik, ordf.
Söderlund Anne, ersättare

Granvik Karen, EBUF
Edgren Elli, ersättare

Maria Ekström, Esbo stad
Henrik Forsberg, ersättare

Tim Norrgrann, Esbo stad
Liisa Sarvimäki-Paananen, ersättare

Ramström Kasper, föräldrarepresentant
Laurén Hanna, ersättare

Pekka Palomäki
Krogius Hanna, ersättare

Höglund Tomas
Lindholm Marina, ersättare

Övriga närvarande:

Smulter Patrik, rektor
Takolander Jan, ersättare

Berts-Taleiko Sonja, lärarrepresentant
Ragnar Edgren, ersättare

Hellsten Linda, ekonom

Direktionens uppgifter