Läsåret 2021-2022:

Hösttermin: 16.8-19.12 *
Vårtermin: 10.1-29.5

Lovdagar:

Höstlov 18-24.10
Jullov 20.12-9.1
Sportlov 21-27.2
Påsklov 15.4-18.4
Kristi himmelfärdsdag 26.5

* Den individuella och smågruppsundervisningen börjar fr o m 16.8, gruppundervisningen (orkester, kör, musikens gestaltning) fr o m 23.8 och musikleken fr o m 30.8.

Antal lektioner

17 ggr på höstterminen
18 ggr på vårteminen

  • Kör, orkester, band och musikens gestaltning har en lektion mindre per temin.
  • 1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande. Bortfallet kan gälla såväl enskilda- som grupplektioner.
  • Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i en lektion eller i en nivåkonsert, skall elevens lärare snarast möjligt underrättas om detta. Uteblivna lektioner pga elevens frånvaro kompenseras ej.
  • Om läraren konstaterar att en elev flera gånger under samma termin varit borta tar läraren kontakt med eleven/familjen. Vid behov involveras rektor/bitr.rektor.