Tillbaka

Villkor för elevavgifter

Suomeksi

Då man tar emot en studieplats förbinder man sig samtidigt att betala elevavgiften enligt dessa villkor.

En stor del av musikinstitutets finansiering består av statsandelar och stöd av Esbo stad men elevavgifterna utgör en viktig del av inkomsterna. I musikinstitutet finns förutom enskild eller smågruppsundervisning också möjlighet att delta i annan undervisning.

Elevavgiften debiteras oberoende av sjukfrånvaro eller om studierna avbryts. Insjuknar eleven långvarigt, så att det förhindrar musikstudierna, kan elevavgiften sänkas. Ansökan görs skriftligt till kansliet och sjukintyg skall lämnas in. Dessa ärenden avgörs från fall till fall.

Meddelande om avbrutna studier skall lämnas till kansliet, skriftligt, gärna per e-post, senast 15.9 gällande höstterminen och 31.1 gällande vårterminen. Efter detta skall elevavgiften betalas i sin helhet, oberoende av om man deltar i undervisningen eller inte.

Lektionerna är i regel 31-35 till antalet per läsår. Musikleken, musikens gestaltning, kör, orkester, band och andra undervisningsgrupper kan ha färre lektioner. 1-2 lektioner kan utebli på grund av lärares sjukfrånvaro. Vikarier ordnas i mån av möjlighet.

För vissa kurser uppbärs en skild avgift, om detta meddelas skilt.

Syskonrabatt beviljas från och med det andra syskonet, då det första barnet har huvudstudier eller musiklekstudier. Syskonrabatt gäller inte avgifter för kör, orkester, band, musikens gestaltning, öppen undervisning eller instrumenthyra. Rabatten är 20 %.

Elevavgiften justeras vid behov terminsvis, höjningar är möjliga.

Obetald elevavgift kan utgöra ett hinder för fortsatta studier. Betalningsarrangemang är möjliga, kontakta ekonomen eller kansliet i alla ärenden som gäller avgifterna.

Ansökan om nedsatt elevavgift eller frielevsplats på grund av ekonomiska orsaker lämnas in senast den 15.9. Senast fastställt beskattningsintyg är en obligatorisk bilaga till ansökan. Ansökan skickas till ekonomen, ekonom@kungsvagen.fi

Tillbaka